Un forum ortodox veritabi
Hexaimeron Cosmologie Calendar Astronomie Intrebari Frecvente
 

 

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor văzutelor şi nevăzutelor.
Şi într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu unul născut, care s-a născut din Tatăl mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină,
Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat; născut, nu făcut, cel de-o fiinţă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara, şi s-a făcut om.
Şi s-a răstignit pentru noi în timpul lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi s-a îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi s-a suit la ceruri şi sade de-a dreapta Tatălui. Si iarăsi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a cărui Împărăţie nu va avea sfârşit. Sinodul Întâi Ecumenic de la Niceea (325)

Şi [cred] întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, care din Tatăl purcede, care împreună cu Tatăl şi Fiul este închinat şi slăvit, care a grăit prin prooroci.
Într-una sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică, Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor, Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să vină. Amin. Sinodul al doilea Ecumenic de la Constantinopol (381)
 

Pentru ce vă spun acestea? Pentru că e vorba să cercetez alcătuirea lumii şi să contemplu universul nu pe temeiul principiilor filosofiei lumii, ci pe temeiul învăţăturilor pe care Dumnezeu le-a dat lui Moise, slujitorul Lui, Care i-a vorbit lui Moise aievea, nu prin enigme. De aceea trebuie neapărat ca cei care doresc să vadă aceste măreţe lucruri să aibă exercitată mintea lor pentru înţelegerea învăţăturilor ce ne stau în faţă. Sfântul Vasile cel Mare (330-379)

Deocamdată am aflat pricina pogorământului, anume că Moise, grăind sub inspiraţia Duhului, a dat învăţătura lui pe măsura înţelegerii ascultătorilor.
Totodată, prin cuvintele: "La început a facut Dumnezeu cerul şi pămantul", a smuls de la început toate ereziile care aveau sa răsară ca neghina în Biserica.
De vine maniheul sau Marcion sau Valentin sau filosofii greci şi-ţi spun că materia a preexistat, spune-le lor: "La început a făcut Dumnezeu cerul şi pămantul".

Dar sunt unii oameni fără judecată, care, chiar după atâta învăţătură, încearcă să nu creadă; unii nu îngăduie ca lumea aceasta să aibă un creator; alţii spun că lumea şi cele din lume s-au făcut de la sine; în sfârşit, alţii spun că toate s-au făcut dintr-o materie preexistentă. Uită-te cât de mare e înşelăciunea diavolului! Cum a abuzat de uşurătatea gândirii celor ce slujesc înşelăciunii!

De asta fericitul Moise, insuflat de dumnezeiescul Duh, ne învaţă cu atâta precizie, ca să nu păţim la fel cu ei, ci să putem şti bine şi ordinea în care au fost create făpturile şi chipul în care a fost creată fiecare făptură. Dacă Dumnezeu nu s-ar fi îngrijit de mântuirea noastră ca să conducă limba profetului, ar fi fost
de ajuns să spună că Dumnezeu a făcut cerul şi pământul şi marea şi animalele şi n-ar mai fi pus nici ordinea zilelor, nici ce s-a făcut, în ziua întâia şi ce s-a făcut în zilele următoare. Dar ca să nu le rămână celor fără dreaptă judecată nici o umbră de apărare, împarte aşa de bine şi ordinea celor create şi numărul zilelor şi ne învaţă toate cu mult pogorământ, ca, aflând tot adevărul, sa nu mai dăm atenţie la rătăcirile celor ce grăiesc orice, întemeiaţi pe propria lor gândire, ci să putem şti puterea nespusă a Creatorului nostru. Sfântu Ioan Gura de Aur (354-407)

O, Timotei, păzeşte comoara ce ţi s-a încredinţat, depărtându-te de vorbirile deşarte şi lumeşti şi de împotrivirile ştiinţei mincinoase, pe care unii,
mărturisind-o, au rătăcit de la credinţă (I Tim. 6, 20-21). Epistola I către Timotei a Sfântului Apostol Pavel

 

Dar descoperirea dumnezeiască, în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi, ne spune dimpotrivă: pământul este întâi, atât ca timp, cât şi ca însemnătate, iar soarele,
al doilea. Dacă mintea nu ne-ar fi aşa de încătuşată de modele intelectuale ale vremii, de nu ne-am teme aşa de tare să fim socotiţi „rămaşi în urmă”,
nu ne-ar veni aşa de greu să ne deschidem minţile spre această explicaţie alternativă a începuturilor lumii.

În concepţia scriptural-patristică, pământul, ca sălaş al omului, încununarea zidirii lui Dumnezeu, este centrul Universului. Orice altceva – indiferent de explicaţia ştiinţifică a stării şi mişcării sale prezente [a soarelui], sau de imensitatea sa fizică în comparaţie cu pământul – este un lucru secundar şi a fost făcut întru folosul pământului, adică al omului.

În zilele noastre, este ceva uşor şi la modă să crezi că totul a „evoluat” prin legi absolut uniforme, pe care le putem observa şi acum, dintr-un strop
primordial de energie sau materie; dacă totuşi cineva are nevoie de Dumnezeu pentru a explica ceva, este numai pentru a-l face „creatorul” acestui
strop sau iniţiatorul „Big-Bang-ului” care se presupunea că a produs tot ceea ce există. Este nevoie azi de o minte mult mai deschisă, mult mai puţin încătuşată de „opinia publică”, spre a începe să vezi măreţia lucrării ziditoare a lui Dumnezeu descrise în Cartea Facerii. Sfinţii Părinţi – minţile cele mai „sofisticate” şi mai „ştiinţifice” ale vremii lor – pot fi descuietorii minţilor noastre încuiate. Ieromonah Serafim Rose (1934-1982)

Adevărul lui Dumnezeu este simplu; cum să se îndeletnicească mintea trufaşă cu el? Mai bine să născocească de-ale sale. Este mai original, deşi aceste născociri sunt slabe ca pânza de păianjen. Ca să vedeţi ca aşa este, uitaţi-vă la teoriile cosmogonice actuale: seamănă cu aiurarea unui om beat sau care vorbeşte în somn. Dar cât de bune par ele celor care le-au inventat! Câte puteri şi cât timp se irosesc pentru asta – şi totul în zadar!
Lucrul s-a săvârşit simplu: “A zis, şi s-au făcut; a poruncit, şi s-au zidit”. Mai bine de atât n-o să descopere nimeni. Sfântul Teofan Zăvorâtul
(1815-1894)

cauta pe hexaimeron.ro
un forum ortodox veritabil
cu subiecte interesante despre
traditia ortodoxa, teologie si stiinta,...
saltele si perne din latex natural
Perne si Saltele Latex 7 Zone Luxury
confortul garantat la cel mai bun pret

 
deplasarea de la Vest la Est a umbrei Lunii la eclipsa de Soare
este un argument al falsităţii modelului heliocentric
     
anul 7523 de la Facerea lumii